Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o naši firmu. Ochrana dat je obzvláště důležitá pro řízení společnosti Ritter-Pen GmbH. Použití internetových stránek firmy Ritter-Pen GmbH je možné bez jakýchkoli údajů o osobních údajích; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisy vztahující se na firmu Ritter-Pen GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce naše firma informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informováni o právech, na která mají nárok.

Jako kontrolor Ritter-Pen GmbH zavedla řadu technických a organizačních opatření, která zajistí nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Datové přenosy založené na internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem.

1. Definice
Prohlášení společnosti Ritter-Pen GmbH o ochraně údajů je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, nejprve bychom chtěli vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

◦a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

◦b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

◦c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak zpřístupnění, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

◦d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

◦e) Profilování
Profilingem se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu fyzické osoby v zaměstnání, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí , zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu.

◦f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

◦g) Řídící pracovník nebo kontrolor odpovědný za zpracování
Řídícím pracovníkem nebo kontrolním pracovníkem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a způsoby takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování mohou být stanovena právem Unie nebo členským státem.

◦h) procesor - zpracovatel
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

◦i) Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať už se jedná o třetí stranu nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito veřejnými orgány musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

◦j) Třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, kontrolor, zpracovatel a osoby, které jsou pod přímou autoritou správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

◦k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakékoli svobodné, specifické, informované a jednoznačné uvedení přání subjektu údajů, jímž se vyjádřením nebo jednoznačným potvrzením souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkaji .

 

2. Jméno a adresa správce
Kontrolor pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Ritter-Pen GmbH
Waldstraße 41
64395 Brensbach
Deutschland

Telefon: 06161/8080
E-mail: info@ritter-pen.de
Webová stránka: www.ritter-pen.de

3. Kontaktní adresa úředníka pro ochranu údajů

Ritter-Pen GmbH
Waldstraße 41
64395 Brensbach
Deutschland

Telefon: 06161/8080
E-mail: datenschutz@ritter-pen.de
Webová stránka: www.ritter-pen.de

Jakýkoli subjekt údajů může kdykoli kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů přímo se všemi otázkami a návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Cookies
Internetové stránky firmy Ritter-Pen GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému přes internetový prohlížeč.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Umožňuje navštívit internetové stránky a servery k odlišení jednotlivých prohlížečů datových objektů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID cookie.

Použitím souborů cookie může společnost Ritter-Pen GmbH poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souborů cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno výše, rozpoznat naše webové stránky uživatelů. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům využívání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, např. nemusíte zadávat přístupová data při každém přístupu k webu, protože to je převzato z webových stránek a soubor cookie je tak uložen v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a proto může trvale zakázat nastavení souborů cookie. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech oblíbených internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být zcela použitelné.

 

5. Shromažďování obecných údajů a informací
Webová stránka společnosti Ritter-Pen GmbH shromažďuje sérii obecných dat a informací, pokud subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, z níž přístupový systém přichází na naše webové stránky (tzv. Referenční služby), (4) (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakákoli jiná podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Ritter-Pen GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně doručili obsah našich webových stránek, (2) optimalizovali obsah našich webových stránek i jejich inzerci, (3) zajistili dlouhodobou životaschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost Ritter-Pen GmbH proto statisticky shromažďuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6. Předplatné do našich informačních bulletinů
Společnost Ritter-Pen GmbH pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím informačního bulletinu o nabídkách podniků. Podnikový informační bulletin může být obdržen pouze subjektem údajů, jestliže (1) subjekt údajů má platnou e-mailovou adresu a (2) registru subjektů údajů pro zasílání bulletinů. Na e-mailovou adresu registrovanou subjektem údajů poprvé za zaslání bulletinů z právních důvodů do e-mailové adresy, která byla zaregistrována subjektem údajů, bude odeslán potvrzovací e-mail. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů oprávněn přijímat informační bulletin.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace pro informační bulletin budou použity pouze k zasílání informačního bulletinu. Předplatitelé zpravodaje mohou být navíc informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provozování zpravodajské služby nebo dotyčné registrace, jelikož to může být případ případů změn nabídky zpravodaje, nebo v případě změny technických podmínek. Nebude žádný přenos osobních údajů shromážděných prostřednictvím zpravodajské služby třetím stranám. Předplatné našeho informačního bulletinu může být kdykoli ukončeno subjektem údajů. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů poskytl k zasílání informačního bulletinu, může být kdykoli zrušen. Za účelem odvolání souhlasu se v každém zpravodaji nachází odpovídající odkaz. Také je možné odhlásit se od informačního bulletinu kdykoliv přímo na internetových stránkách správce, nebo sdělit to správci jiným způsobem.

MailChimp používáme k zasílání nášho newsletteru našim odběratelům. MailChimp je služba poskytovaná společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Údaje uložené při registraci do informačního bulletinu (e-mailová adresa, jméno, adresa IP a čas a datum registrace) budou zaslány na server provozovaný The Rocket Science Group ve Spojených státech a uloženy tam v souladu s EU- Americký štít ochrany soukromí.

Další informace o ochraně dat nabízené službou MailChimp naleznete na adrese:
http://mailchimp.com/legal/privacy/

Další informace o štítu ochrany osobních údajů EU-USA naleznete na adrese:

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.h…

Odběr newsletteru můžete zrušit a kdykoli s budoucím účinkem odvolat souhlas s ukládáním těchto údajů. Pokyny pro provedení tohoto kroku naleznete v potvrzovacím e-mailu a v každém zpravodaji.
 

7. Sledování newsletteru
Informační bulletin společnosti Ritter-Pen GmbH obsahuje tzv. Sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do takových e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, který umožňuje záznam a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo selhání online marketingových kampaní. Na základě vestavěného sledovacího pixelu společnost Ritter-Pen GmbH může zjistit, zda a kdy byl subjekt elektronické pošty otevřen, a které odkazy v e-mailu vyvolali subjekty údajů.

Takové osobní údaje shromážděné v měřicích pixelech obsažených v informačních zprávách jsou ukládány a analyzovány správcem za účelem optimalizace zasílání informačního bulletinu, stejně jako přizpůsobení obsahu budoucích informačních bulletinů ještě lépe zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Subjekty údajů mají kdykoli právo zrušit příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydaného postupem dvojího volby. Po zrušení budou tyto osobní údaje vymazány správcem. Společnost Ritter-Pen GmbH automaticky považuje odvolání z přijetí zpravodaje za zrušení.

8. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek
Webová stránka společnosti Ritter-Pen GmbH obsahuje informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou i přímou komunikaci s námi, která obsahuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předávané subjektu údajů dobrovolně subjektu údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

9. Pravidelné vymazávání a blokování osobních údajů
Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchováváni nebo pokud to uděluje evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech.

Pokud se nepoužije účel uskladnění nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

10. Práva subjektu údajů
a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva na potvrzení, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od správce bezplatné informace o svých osobních údajích uložených kdykoli a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

◦ účely zpracování;
◦ příslušné kategorie osobních údajů;
◦ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

Kde je to možné, předpokládané období, za které budou uloženy osobní údaje, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení této doby;

◦ existenci práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti takovému zpracování;
◦ existenci práva podat stížnost u orgánu dozoru;
◦ kde osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
◦ existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i význam a předpokládané následky zpracování údajů pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se převodu.

Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva přístupu, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu obdržel opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

d) Právo na vymazání (Právo na zapomenutí)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce získal vymazání osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je uveden jeden z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.

◦ Subjekt údajů odvolává souhlas, na jehož základě je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR, a neexistuje-li půda pro zpracování.

◦ Dotčená osoba nenávidí zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů, který má za cíl zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
◦Přírodní údaje byly zpracovány neoprávněně.
◦ Osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržování zákonné povinnosti v právu Unie nebo členských států, které podléhá správce.
◦ Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabídce služeb informační společnosti uvedené v čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud se použije jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požadovat vymazání osobních údajů uložených společností Ritter-Pen GmbH, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Ritter-Pen GmbH neprodleně zajistí, aby byla žádost o vymazání okamžitě dodržena.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je podle čl. 17 odst. 1 povinen smazat osobní údaje, správce, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správci zpracovávající osobní údaje, které subjekt údajů vyžádal vymazání jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci, pokud se zpracování nevyžaduje. Zaměstnanci společnosti Ritter-Pen GmbH zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby získal od inspektora omezení zpracování, pokud platí některá z těchto podmínek:

◦ Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
◦ Zpracování je nezákonné a subjekt údajů se postaví proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich užívání.
◦ Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale od subjektu údajů je požadováno pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.
◦ Dotčená osoba vznesla námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda legitimní důvody provozovatele převyšují práva subjektu údajů.
Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností Ritter-Pen GmbH, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Ritter-Pen GmbH zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby obdržel osobní údaje, které se ho týkají, a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému kontrolorovi bez překážek od správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování probíhá automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Kromě toho při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky proveditelné, a pokud tak neučiní nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat každého zaměstnance společnosti Ritter-Pen GmbH.

g) Právo na námitku
Každý subjekt údajů má právo kdykoli od evropského zákonodárce vznést námitky z jakéhokoli důvodu z důvodu jeho konkrétní situace na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a která je založena na písmenu e) nebo f) ) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost Ritter-Pen GmbH dále nezpracovává osobní údaje v případě námitek, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud společnost Ritter-Pen GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro takový marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. Pokud subjekt údajů namítá Ritter-Pen GmbH na zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Ritter-Pen GmbH již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Subjekt údajů má navíc právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, společností Ritter-Pen GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. Čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů uskutečněných z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva vznášet námitky může subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance společnosti Ritter-Pen GmbH. Dotčená osoba je navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bezplatná a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využívá své právo vznášet námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

◦h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby nepodléhal rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vyvolává právní účinky, které se ho týkají, nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nutná pro uzavírání nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povolen právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a která také stanoví přijetí vhodných opatření k ochraně práv a svobod údajů a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založen na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Ritter-Pen GmbH provede vhodnou opatření k ochraně práv a svobod subjektu údajů a oprávněných zájmů, alespoň právo na získání lidského zásahu ze strany správce, vyjádření svého názoru a napadnutí rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje vykonávat práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na zaměstnance společnosti Ritter-Pen GmbH.

i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby kdykoli odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na každého zaměstnance společnosti Ritter-Pen GmbH.

11. Ochrana dat aplikací a postupů při jejich použití
Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely zpracování žádosti. Zpracování může být také prováděno elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží příslušnému aplikačnímu dokumentu e-mail nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách správci. Pokud správce údajů uzavře pracovní smlouvu se žadatelem, budou předložené údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Pokud dojde k uzavření pracovní smlouvy se žadatelem správcem, doklady o přihlášce se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, jestliže se proti vymazání nedohodnou žádné jiné oprávněné zájmy správce. Další legitimní zájem o tento vztah je např. důkazní břemeno v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

12. Ustanovení o ochraně dat týkajících se používání a používání Matomo
Na této webové stránce má řadič integrovaný komponent Matomo. Matomo je otevřený zdrojový software pro webovou analýzu. Webová analýza je shromažďování, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků z internetových stránek. Nástroj pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje na webových stránkách, ze kterých daný subjekt přišel na webovou stránku (tzv. Referrer), na které stránky webu byly přístupné nebo jak často a jak dlouho byla podstránka viděno. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webové stránky a analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Software je provozován na serveru řadiče, soubory protokolu citlivé na ochranu dat jsou uloženy výhradně na tomto serveru.

Účelem komponentu Matomo je analýza návštěvních toků na našich webových stránkách. Řadič používá získaná data a informace mimo jiné k vyhodnocení využití tohoto webu za účelem sestavení online zpráv, které ukazují činnosti na našich internetových stránkách.

Matomo nastaví soubor cookie na informační technologii subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením souboru cookie je aktivována analýza využití našich webových stránek. Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přes součást Matomo vyzván k odeslání údajů pro účely on-line analýzy na náš server. Během tohoto technického postupu získáváme znalosti o osobních informacích, jako je například adresa IP subjektu údajů, která slouží k pochopení původu návštěvníků a kliknutí.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv na našich webových stránkách. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu používané subjektem údajů, přeneseny na náš server. Tyto osobní údaje budou uchovávány u nás. Tyto osobní údaje neposíláme třetím osobám.

Subjekt údajů může, jak již bylo uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího přizpůsobení použitého webového prohlížeče, a tím trvale popřít nastavení souborů cookie. Takové přizpůsobení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Matomo před nastavením cookie na systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Matomo již používá, mohou být také kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky proti souhrnu údajů týkajících se používání těchto internetových stránek, které jsou vytvořeny společností Matomo, jakož i zpracování těchto údajů společností Matomo a možnost vyloučit taková data. Za tímto účelem musí subjekt údajů v prohlížeči nastavit možnost "Do not Track".

Každým nastavením souboru cookie odhlášení však existuje možnost, že webové stránky řadiče již nejsou pro subjekty údajů plně použitelné.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Matomo o ochraně údajů lze nalézt na adrese https://matomo.org/privacy/.

13. Právní základ pro zpracování
Umění. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ke které je subjekt údajů smluvní stranou, jako je například případ, kdy jsou operace zpracování zboží nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich výrobků nebo služeb. Je naše společnost předmětem právní povinnosti, kterou je třeba zpracovávat osobní údaje, např. Pro plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník v naší společnosti byl zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá ke zpracování operací, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

14. Legitimní zájmy sledované správcem nebo třetí osobou
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je náš legitimní zájem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

15. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

16. poskytování osobních údajů jako statutární nebo smluvní požadavek; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí takových údajů
Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu, že subjekt údajů nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, když naše společnost uzavře smlouvu s ním. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva s osobou údajů nemohla být uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů data.

17. Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů DGD - externím úřadem ochrany osobních údajů, který byl vyvinut ve spolupráci s německými právníky z WILDE BEUGER SOLMECKE v Kolíně nad Rýnem.